Všeobecné obchodní podmínky, platební podmínky a reklamační řád

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 a § 1820 OZ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím je Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS., se sídlem Mikšíčkova 1059/7, 615 00 Brno, IČ: 74978934, DIČ: CZ8854026225 jsem plátce DPH, Zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Kontaktovat mě můžete:

Pro on-line komunikaci na emailové adrese: monika.telupilova@gmail.com
Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: monika.telupilova@gmail.com
Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat i na adrese mojí provozovny: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk vždy po předchozí telefonické dohodě na čísle (+420) 732 433 746.

JAK OBCHODUJI

Jsem živnostník, který mimo osobních služeb nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu (online konzultace, tvorba stravovacích plánů, vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, pdf knihy, ebooky, CD, DVD) v oblasti on-line výživového poradenství a osobního rozvoje.
Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Smlouvu s vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní www.telupilka.cz. Webovým rozhraním jste veden/a jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a nákupu osobních konzultací náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MOJE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktů a služeb a popis jejich hlavních vlastností jsou specifikované na webovém rozhraní www.telupilka.cz. Ráda bych vás upozornila, že moje produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, ebooky, pdf knihy, CD, DVD, stravovací plány ve formátu pdf)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a osobního rozvoje.

Informace, které zprostředkovávám v rámci on-line programů jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální osobní konzultaci. Blíže čl.9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu a služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 14 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.8 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Moniky Rychlovské Tělupilové, DiS. pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu a osobních konzultací a služeb

Obsah

1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
3. Cena, způsob úhrady
4. Dodací podmínky
5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
6. Odstoupení od smlouvy
7. Práva z vadného plnění, reklamace
8. Garance vrácení peněz
9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
10. Ochrana osobních údajů
11. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty - Živé akce-semináře, konzultace
12. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS., se sídlem Mikšíčkova 1059/7, 615 00 Brno, IČ: 74978934, DIČ: CZ8854026225 jsem plátce DPH. Zapsaná v Živnostenském rejstříku, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího a při osobním prodeji.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.telupilka.cz,

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností, doba omezené platnosti produktu nebo služby a cena, je  uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, době omezené platnosti produktu nebo služby, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a osobních konzultací či služeb náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován, nebo neuhrazením celé kupní ceny ze strany zákazníka.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů, ebooků, pdf knih a online produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

2.10. Zákazník nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U  zboží je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi zálohovou fakturu a po jejím uhrazení následně daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4 Bonusy. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně platební kartou, bankovním převodem a na účet zvolený v prodejním formuláři nebo v hotovosti při osobních konzultacích.

3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate a.s..

Využít můžete těchto možností plateb:

online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
bankovním převodem na základě faktury
3.6. Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak.

3.7. Zákazník je povinen uhradit správně cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. Opakovaná platba - 30 dní

V případě, že předmětem koupě je členství v klubu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je členství v klubu ve 30 denní trial verzi za 1 Kč, pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 3000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online kurzu a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v členské sekci online klubu může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese monika.telupilova@gmail.com. Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů nebo členství v klientském klubu se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. V případě ebooků, pdf knihy, stravovacích plánů ve formátu pdf se dodáním rozumí zaslání tohoto ebooku nebo pdf knihy ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy kde si může zákazník ebook, pdf knihu nebo stravovací plán ve formátu pdf stáhnout.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě zboží prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby není-li stanoveno jinak. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.4. V případě osobně poskytovaných služeb, zejména měření složení těla na přístroji InBody 230, je doručením považována realizace dané služby na pobočce Nemocniční 53, Šumperk nebo Cejl 93, Brno, na kterou se klient předem objedná prostřednictvím rezervačního systému Reservanto uvedeném na webových stránkách. V případě neschopnosti vytvořit rezervaci prostřednictvím tohoto systému je možné v krajním případě využít objednání formou emailu na adresu monika.telupilova@gmail.com nebo telefonickým objednáním na telefon (+420) 732 433 746. Maximální platnost pro využití předplacených služeb je vždy uvedena v dokladu o úhradě služby. 

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

On-line kurz, klub nebo webinář je autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu, klubu nebo webináře na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu, klubu, webináře umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu, klubu nebo webináři. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele (tedy především prostřednictvím internetových stránek) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Dle § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na konci těchto obchodních podmínek.
Odešlete formulář prosím emailem na monika.telupilova@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
Vrácené zboží doručte zpět na vlastní náklad na adresu Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS., Mikšíčkova 1059/7, 615 00 Brno a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči.
Peníze za produkt/zboží vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • - prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
    - porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese monika.telupilova@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji vám možnost do 14 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Garance vrácení peněz se nevztahuje na služby, které již byly zcela využité (zejména na zakoupený individuální rámcový stravovací plán a stravovací plány v určité energetické hodnotě (6500-11000 kJ), tyto služby jsou jejich odesláním považované za zcela využité).

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na monika.telupilova@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu i jeho bonusům.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1.Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávám v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Nenesu jakoukoliv odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce a on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, životní situace, zdravotního stavu apod.

9.2. Ráda bych vás upozornila na fakt, že v průběhu spolupráce a on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná doporučení, cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3. Ráda bych vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální osobní konzultaci. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Ochrana osobních údajů GDPR v samostatném souboru/článku zde.

11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

ŽIVÉ AKCE – OSOBNÍ KONZULTACE, MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI INBODY 230, SEMINÁŘE

Účastník se na konzultaci, měření na přístroji, seminář přihlašuje prostřednictvím rezervačního systému nebo po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
Online přihlášky v rezervačním systému jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem nebo formou sms na uvedené kontaktní telefonní číslo.
Cena konzultace, měření na přístroji, semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
Účastník se zavazuje uhradit cenu konzultace, měření na přístroji, semináře dle splatnosti uvedené na doručené zálohové faktuře, nejpozději však 72hodin před konáním konzultace, měření na přístroji, semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu konzultace, měření na přístroji, semináře, přednáškového sálu či zrušení konzultace, měření na přístroji, semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení konzultace, měření na přístroji, semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře/absolvovat konzultaci, měření na přístroji, seminář v náhradním termínu/může si zákazník vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále prodávající nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
Ráda bych vás upozornila, že účast na semináři a osobních konzultacích je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora/ poradce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje a osobní konzultace může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
V případě že účastník semináře a osobních konzultací v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře/konzultace informovat lektory/poradce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři/konzultacích informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
Storno podmínky balíčku služeb
Hodnotu zakoupeného a nevyužitého balíčku služeb nebo jeho části je možné již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně nebo její poměrné části za nevyužité služby po dobu platnosti předplacených služeb.
Finanční prostředky za nevyužití služeb se nevrací. Ve výjimečném případě kdy zdravotní stav nedovolí využití služeb nebo jejich pokračování, tak je možné vrátit poměrnou cenu za nevyužitou část balíčku na základě předložení lékařského potvrzení.
Uplynutím délky trvání balíčku předplacených služeb jeho platnost končí i na nevyužité a bonusové služby.
Termín jednotlivé konzultace, měření či kontroly je potřeba zrušit nejpozději 48hod před započetím termínu prostřednictvím rezervačního systému, emailu na adresu monika.telupilova@gmail.com, telefonicky či formou SMS na číslo (+420) 732 433 746. Při prodlení je termín považován za využitý a bez náhrady propadá.
Storno podmínky osobní konzultace a měření na přístroji
Termín konzultace a měření na přístroji je potřeba zrušit nejpozději 48hod před započetím termínu prostřednictvím rezervačního systému, emailu na adresu monika.telupilova@gmail.com, telefonicky či formou SMS na číslo (+420) 732 433 746. Při prodlení termín bez náhrady propadá nebo je zákazník povinen objednanou nezaplacenou službu neprodleně uhradit.
Finanční prostředky za nevyužité služby se nevrací. Ve výjimečném případě kdy zdravotní stav nedovolí využití služeb nebo jejich pokračování, tak je možné vrátit poměrnou cenu za nevyužitou část balíčku na základě předložení lékařského potvrzení.
Uplynutím délky trvání balíčku služeb jeho platnost končí na nevyužité i bonusové služby. Pokud klient vyčerpá předplacené služby před datem platnosti služeb, tak platnost služeb končí využitím poslední předplacené služby. 
Storno podmínky semináře
Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu monika.telupilova@gmail.com. Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.
Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. 
Peníze vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny i s možností jejich stažení na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese monika.telupilova@gmail.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_cs.
Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 3.7. 2019
 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.